پاکساز هوشمند خانگی پاکتیوان

دستگاه ساخت محلول ضد عفونی کننده چند منظوره پاکتیوان

برای آشـنایی بیــشـتر با دســتــگاه پاکساز هوشمند خانگی پاکتیوان ویدیـو را مشــاهــده کــنید.

پاکساز هوشمند خانگی پاکتیوان با عملکرد سه حالته

ضدعفونى كنندگى میوه، سبزیجات

سفيدكنندگى و لكه‌برى براى البسه

تميز‌كنندگى ،آشپزخانه سرويس‌هاى بهداشتى

پاکساز هوشمند خانگی پاکتیوان